หมายเลขคำสั่งซื้อ
อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 1 รูป โดยขนาดไฟล์ที่อัพโหลดต้องไม่เกิน 1MB
เลือกไฟล์รูป
ที่ต้องการอัพโหลด
  • ดูไฟล์ที่เลือก
  • ลบไฟล์รูป
ข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน
จำนวนยอดเงินที่ชำระตัวอย่างการระบุจำนวน 999999.99
ยอดเงินที่ชำระ
บาท
วันและเวลาที่โอนเงินตามหลักฐานการชำระเงิน
วันที่โอนเงิน
เวลาที่โอนเงิน
โอนเงินจากธนาคาร
โอนจากธนาคาร
จากบัญชีเลขที่
โอนไปยังธนาคาร